Биро за геодетске услуге

ГЕОСТАДИЈА

Геодетски Биро ГЕОСТАДИЈА основан је од стране стручних лица са
вишегодишњим стажом како у републичкој служби тако и у приватном
сектору. Иза нашег стручног тима стоји значајно искуство из разних
области геодезије.

 

Инжењерска геодезија

Прочитај више >

ГЕОСТАДИЈА

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА

Катастарско-топографски план ( КТП )

Топографски план

Ситуациони план

Израда геодетских подлога за разне намене

Израда попречних и подужних профила за потребе пројектовања

ГЕОСТАДИЈА

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

Обележавање, снимање и праћење градње свих врста грађевинских објеката и машинских елемената

Праћење слегања, померања и деформације објеката

Обрачун кубатуре ископа и насипа

КАТАСТАР НЕПОКРЕTНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА

Идентификација катастарских парцела

Обнова граница катастарских парцела (омеђавање)

Измене међних линија, спајање парцела, препарцелације

Формирање грађевинских парцела

Обележавање објеката на терену на основу пројекта

Снимање изведеног стања темеља за потребе пријаве завршетка темеља (обједињена процедура)

Снимање објекта за потребе пријаве завршетка радова у конструктивном смислу (обједињена процедура)

Геодетски снимак за потребе техничког пријема по обједињеној процедури

Етажирање објеката

Упис објеката у катастар непокретности по обједињеној процедури

Упис објеката у катастар непокретности по закону о озакоњењу ( ЛЕГАЛИЗАЦИЈА )

Обележавање, снимање и упис водова свих врста

Геодетски Биро “ГЕОСТАДИЈА”

Све врсте геодетских услуга, само за вас, на једном месту.

biro@geostadija.rs
Стеријина 34, Вршац
Канцеларија 15 ( Тржни Центар Бахус )

+381 13 40-3755

Позовите нас