"ГЕОСТАДИЈА"

Биро За Геодетске Услуге
контактирајте нас

Референце / Сарадници

Геодетски Биро ГЕОСТАДИЈА

Геодетски Биро ГЕОСТАДИЈА основан је од стране стручних лица са вишегодишњим стажом како у републичкој служби тако и у приватном сектору. Иза нашег стручног тима стоји значајно искуство из разних области геодезије.

Израда геодетских подлога

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

КАТАСТАР НЕПОКРЕTНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА

СНИМАЊЕ ИЗ ВАЗДУХА

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА

 • Катастарско-топографски план ( КТП )
 • Топографски план
 • Ситуациони план
 • Израда геодетских подлога за разне намене
 • Израда попречних и подужних профила за потребе пројектовања

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

 • Обележавање, снимање и праћење градње свих врста грађевинских објеката и машинских елемената
 • Праћење слегања, померања и деформације објеката
 • Обрачун кубатуре ископа и насипа

KАТАСТАР НЕПОКРЕTНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА

 • Идентификација катастарских парцела
 • Обнова граница катастарских парцела (омеђавање)
 • Измене међних линија, спајање парцела, препарцелације
 • Формирање грађевинских парцела
 • Обележавање објеката на терену на основу пројекта
 • Снимање изведеног стања темеља за потребе пријаве завршетка темеља (обједињена процедура)
 • Снимање објекта за потребе пријаве завршетка радова у конструктивном смислу (обједињена процедура)
 • Геодетски снимак за потребе техничког пријема по обједињеној процедури
 • Етажирање објеката
 • Упис објеката у катастар непокретности по обједињеној процедури
 • Упис објеката у катастар непокретности по закону о озакоњењу ( ЛЕГАЛИЗАЦИЈА )
 • Обележавање, снимање и упис водова свих врста

Снимање из ваздуха

 

Геодетски Биро “ГЕОСТАДИЈА”

радниm даниma

08 -16h

КОНТАКТ

телефон

+381 13 403 755

Милош Богавац +381 64 232 7497

Слободан Младеновић +381 65 898 6000

е-пошта

biro@geostadija.rs

адреса

Стеријина 34, Вршац
Канцеларија 15 ( “Тржни центар Бахус” )

 

Позовите нас